012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Sieci współpracy i samokształcenia w r. szk. 2018/19 » Spotkania sieci wychowawców w maju 2018r.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Nauczycieli Wychowawców klas w dniu 17.05.2018  

1. Z ewaluacji pracy sieci wychowawców w ub r. szk /III 2018/ wynika:

Nad doskonaleniem, jakich kompetencji nauczycieli powinniśmy pracować Pani/ Pana zdaniem, w dalszej pracy sieci? Wskazania do dalszej pracy w sieci współpracy i samokształcenia.
Proszę podać propozycje tematów spotkań z ekspertem/ koordynatorem w kolejnym roku szkolnym:

 1. Twórcze myślenie
 2. Praca/budowanie relacji z uczniem zdolnym
 3. Problemy wychowawcze z młodzieżą – kreatywność wychowawcy w relacji z rodzicem i uczniem,
 4. Zagrożenia/uzależnienia młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym-jak rozpoznać i skutecznie zareagować, żeby pomoc uczniowi,
 5. Warsztat pracy nauczyciela z długim stażem pracy, podążanie za nowościami, syndrom wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze sterem,
 6. Efektywna praca metoda projektu,
 7. Mediacje
 8. Problemy wychowawcze z młodzieżą (jak je rozwiązywać) – mądry, rozsądny, empatyczny i stanowczy wychowawca,
 9. Uzależnienie młodzieży od telefonów komórkowych i Internetu (problem używania telefonów na lekcjach) skuteczne metody postępowania i rozwiązywania problemu.
 10. Uczeń wyizolowany w klasie i w grupie – jak podejść do problemu, rozpoznać sytuację, pomóc uczniowi.
 11. Trudny uczeń, trudny rodzić jak z nimi się komunikować.
 12. Zagrożenia młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym – jak rozpoznać i skutecznie reagować, żeby pomóc uczniowi.

2. Diagnoza potrzeb w sieci wychowawców - 17 maja 2018r. wyniki ankiety diagnostycznej.

Jakie są Pana/i oczekiwania związane z udziałem w sieci współpracy samokształcenia. 
Chciałabym/ chciałbym zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie /proszę podkreślić właściwe/:

 1. zwiększenie kompetencji wychowawczych                             - 8 osób
 2. współpraca z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń  - 6 osoby
 3. wspólne rozwiązywanie problemów                                       - 7 osób
 4. poznanie różnych sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych – 10 osób
 5. metody pracy wychowawczej i narzędzia diagnostyczne w rozpoznawaniu problemów wychowawczych – 9 osób
 6. poruszanie zagadnień związanych z pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                               - 4 osoby
 7. praca z uczniem i rodzicem w trudnych sytuacjach                - 11 osób
 8. budowanie relacji uczeń- rodzic - nauczyciel                          - 6 osoby
 9. doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami                - 4 osoby
 10. podniesienie samooceny                                                        - 5 osób

    Proszę podąć propozycje tematów spotkań z ekspertem:

 1. specyfika pracy z uczniem w klasach 7 i 8
 2. trudne sytuacje wychowawcze
 3. relacje nauczyciel-dyrektor
 4. sfera dojrzewania i rozwoju ucznia, problemy z tym związane
 5. zachowania prowokacyjne uczniów
 6. narzędzia diagnostyczne w rozpoznawaniu problemów, konkretne wskazówki do pracy z uczniem w trudnych sytuacjach
 7. rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych
 8. wsparcie uczniów z problemami psychicznymi
 9. rozbieżność między prawem i praktyka szkolną, sytuacje wymykające się spod kontroli.

Z ewaluacji i ankiety diagnostycznej Wychowawców wynika że, potrzebujemy wsparcia w następujących tematach:

 1. spotkania ws prowadzenia mediacji – proponowany termin spotkania październik 2018
 2. spotkania z seksuologiem ws problemów okresu dojrzewania – między 25 – 30 sierpnia 2018 / termin do ustenia.
 3. Relacje dyrektor- nauczyciel-rodzic proponowany termin spotkania - wrzesień 2018 - ekspretem będzie p. Radosław Świergosz
 4. podniesienie samooceny + wypalenie zawodowe nauczycieli - proponowany termin spotkania wrzesień -  ekspretem będzie p. Radosław Świergosz
 5. kurs kierowników wycieczek szkolnych- dodatkowo dla zainteresowanych-termin do ustalenia
 6. praca z uczniem i rodzicem w trudnych sytuacjach/narzędzia do ich rozwiązania. Ustalanie oceny zachowania dla ucznia – spotkanie konsultacyjne z p. dyrektor Barbarą Woszczyna 7 czerwca 2018r.
 7. trudne sytuacje wychowawcze: proponowany termin spotkania grudzień 2018 /lub 2019 ekspretem będzie p. dyr Barbara Woszczyna
 8. 1. rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych
 9. 2. zachowania prowokacyjne uczniów
 10. rozbieżność między prawem i praktyka szkolną, sytuacje wymykające się spod kontroli. Nowelizacje w prawie oświatowym i karcie nauczyciela – termin spotkania do ustalenia
   

Dziekuję za bardzo dobre spotkanie
Koordynator sieci Alicja Sikora