012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Szkoły objęte wspomaganiem w r. szk.2016/17

        Od maja 2016 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne "Krakowski Ośrodek Terapii" współpracuje na mocy porozumień z 8 szkołami i placówkami, które zostały objęte wspomaganiem procesowym i problemowym. Są to:

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Dyrektor

Animator rozwoju szkoły/ARS

Uwagi

Technikum Mechaniczne nr16 w Zespole Szkół Mechanicznych nr2

Ul.Skrzyneckiego 12

Józef Osuch

Monika Wojdała

Wspomaganie procesowe

Szkoła Podstawowa nr 157 w ZSO nr 15

Ul.Rydygiera 20

Danuta Kohut

Marta Foszcz

Wspomaganie procesowe

Gimnazjum nr33 w ZSO nr 15

Ul.Rydygiera 20

Danuta Kohut

Alina Wcisło

Wspomaganie procesowe

Gimnazjum nr 29

Ul.Aleksandry 17

 Wiesław Kiełbasa

Renata Prus

Wspomaganie procesowe

Szkoła Podstawowa nr 95

Ul.Wileńska 9

Elżbieta Poradowska

Anna Hanusiak

Wspomaganie procesowe

Gimnazjum nr 59 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych

Ul.Górka Narodowa 116

Renata Stańczyk

Ewa Baran

Wspomaganie procesowe

MłodzieżowyOśrodek Socjoterapii nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

Ul.Górka Narodowa 116

Renata Stańczyk

Ewa Baran

Wspomaganie problemowe

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.

Ul.Górka Narodowa 116

Renata Stańczyk

Ewa Baran

Wspomaganie problemowe

      Wspomaganiem jest objętych 8 szkół i placówek w tym jest 6 szkół wśród nich jedna szkoła specjalna dla uczniów z niedostosowaniem społecznym, oraz dwie placówki specjalistyczne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

      W ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków, każda szkoły czy placówka, która rozpoczęły współpracę z SPPP KOT otrzymują :

  1. sfinansowanie nie mniej niż 15 godzin szkoleń dla rady pedagogicznej w temacie wynikającym z diagnozy potrzeb rozwojowych oraz w formach uzgodnionych z dyrektorem i nauczycielami,
  2. sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w pracach sieci współpracy i samokształcenia zorganizowanych przez Poradnię,
  3. bezpłatne wsparcie doradcy metodycznego zgodnie z jego kompetencjami w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  4. bezpłatne wsparcie psychologów, pedagogów i terapeutów w rozwiązywaniu bieżących problemów zgodnie ze specyfiką poradni.

    W ramach realizacji wspomagania w szkołach i placówkach odbyły się już spotkania z Dyrektorami, w części szkół także spotkania z nauczycielami w ramach zespołów diagnostycznych, część spotkań z zespołami diagnostycznymi będzie realizowana jeszcze w czerwcu oraz w sierpniu. Obszary które się wyłaniają w diagnozach i będą objęte wspomaganiem to:

  • praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, niezmotywowanym do wysiłku umysłowego,
  • podnoszenie kompetencji w komunikacji na linii nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, reagowanie w sytuacjach konfliktowych/ agresji wśród uczniów,
  • nowoczesne metody nauczania, poznanie praktycznych zastosowań neurodydaktyki w edukacji,
  • Jest także potrzeba wśród nauczycieli poznania i nadawania rozumienia zachowaniom współczesnego nastolatka, w tym zachowań ryzykownych i możliwości konstruktywnego reagowania na takie zachowania, stosowania profilaktyki.